brak komentarzy

Komunikat dla Członków Stowarzyszenia

Bydgoszcz, 21 kwietnia 2015 r.

DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

KOMUNIKAT

Zarząd stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 22 maja 2015 r. w Morawicy ( dokładne miejsce podamy ) odbędzie się o godz. 20.00 w pierwszym terminie i o godz. 20.15 w drugim terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Freediving Poland”.

Proponowany program zebrania :

Część pierwsza

1. Powitanie oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
2. Sprawozdanie finansowe
3. Sprawozdanie Zarządu z prac w 2014 r. ( w tym stan osobowy Stowarzyszenia, ilość osób przyjętych i skreślonych w roku 2014 )
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskami
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014 r.
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za 2014 r.

Część druga

7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
9. Dyskusja nad kandydaturami.
10. Wybory
10.1 Ogłoszenie wyników, krótkie wystąpienie nowego Prezesa

Część trzecia

11. Dyskusja programowa
11.1. Omówienie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie w latach 2013/2014
11.2. Omówienie propozycji imprez na latach 20015/2016
11.3. Omówienie kwestii zawiązanych z udziałem Mistrzostwami Świata
11.4. Kierunki rozwoju Stowarzyszenia w latach 20015/2016
12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał w tym ewentualna zmiana statutu SFP
13. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami
14. Głosowanie nad poszczególnymi propozycjami uchwał
15. Zakończenie zebrania

Za Zarząd
Radosław Gaca – prezes

Bardzo proszę koleżanki i kolegów o zgłaszanie ewentualnych uwag do programu. Proszę tylko pamiętać, że wskazane punkty dyskusji są bardzo obszerne a istnieje też możliwość zgłaszania wolnych wniosków (to będzie zwykłe zebranie).

Zostaw komentarz