Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszego Stowarzyszenia.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.


Administratorzy – Kto przetwarza dane?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Freediving Poland, z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 24/83, 87-100 Toruń.


Po co zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania
.
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów Stowarzyszenia wystąpią, co do zasady trzech z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z członkami, ze współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania SFP.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Stowarzyszenie. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Stowarzyszenia, takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.
 3. Twoja dobrowolna zgoda. W naszym przypadku jest to organizowanie zawodów, zlotów, prowadzenie forum i strony internetowej.  Nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udział w organizowanych przez SFP aktywnościach. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 4. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: poinformowanie naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu, głosowania AIDA International itp.


Jak przetwarzamy dane osobowe?  – Zasady przetwarzania danych
Twoje dane w Stowarzyszeniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych SFP lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.


Czy udostępniamy komuś Twoje dane – Przekazywanie danych.
Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom jedynie w zakresie: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi – w tym AIDA International. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.


Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?
Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko, zdjęcie, film oraz osiągnięty w zawodach wyniki, a także dodany wpis w forum/komentarz pod artykułem o mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie są przez Stowarzyszenie „Freediving Poland” anonimizowane i są prezentowane na Profilach użytkowników forum/na listach wyników lub podsumowaniach zawodów, zlotów, imprez.


Czy Stowarzyszenie „Freediving Poland” ma dostęp do prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu?
Prywatne wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych Stowarzyszenie „Freediving Poland”. Tym samym Stowarzyszenie „Freediving Poland” ma dostęp do prywatnych wiadomości. Jednak dostęp ten jest ograniczony tylko do osób, które zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez Stowarzyszenie „Freediving Poland”.


Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.


Rejestracja na forum
Rejestrując się na forum, czyli zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress. Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta zgłaszając taką potrzebę na adres support@freedivingpoland.org.pl lub marcin@freedivingpoland.org.pl. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Statystyka
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

 

Narzędzia społecznościowe
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Google+. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.Jakie mam prawa?  – Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Stowarzyszenie „Freediving Poland”przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Stowarzyszenie „Freediving Poland” potwierdzenia, czy Stowarzyszenie „Freediving Poland” przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób,  Stowarzyszenie „Freediving Poland” może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub
 • o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Stowarzyszenie „Freediving Poland”.


Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie „Freediving Poland” są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Stowarzyszenie „Freediving Poland” przetwarzał te dane osobowe,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Stowarzyszenie „Freediving Poland” nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.


Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostęp tylko do takich funkcjonalności freedivingpoland.org.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.
Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Stowarzyszenie „Freediving Poland”. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Stowarzyszenie „Freediving Poland”przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Stowarzyszenie „Freediving Poland” zabezpiecza dane osobowe?
Stowarzyszenie „Freediving Poland”dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach Stowarzyszenia „Freediving Poland”,
 • metody kryptograficzne.


Gdzie znajdę politykę prywatności serwisu Stowarzyszenie „Freediving Poland”?

Linki do polityki prywatności i polityki cookies można  zobaczyć pod tymi adresami: freedivingpoland.org.pl/dane-osobowe  oraz freedivingpoland.org.pl/cookies


Jeśli nadal mam pytania?
Pod adresem e–mail  – marcin@freedivingpoland.org.pl  możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.