Władzami SFP są:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – czyli najwyższa władza Stowarzyszenia.

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, biorą w nim udział, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji.

Walne Zebranie (m.in., pełen katalog zadań i kompetencji znajduje się w § 18 Statutu SFP):

 • rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności stowarzyszenia,
 • uchwala absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • uchwala program i założenia finansowe,
 • uchwala statut i zmiany w nim,
 • wybiera władze Klubu.

 

ZARZĄD – w skład którego wchodzą cztery osoby: prezes, wiceprezes, sekretarz oraz dyrektor sportowy). Zarząd powoływany jest po to, by wykonywać uchwały Walnego Zebrania, w szczególności (pełen katalog § 19 Statutu SFP):

 • reprezentować Stowarzyszenie i działać w jego imieniu,
 • zarządzać majątkiem i funduszami SFP,
 • opracowywać program działania
 • zatwierdzać roczne sprawozdania finansowe.

Więcej o zarządzie przeczytacie TU

KOMISJA REWIZYJNA – powołana do kontrolowania całokształtu Stowarzyszenia, szczególnie działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu. W jej skład wchodzi trzech członów SFP, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.

W kadencji 2021-2024 w komisji rewizyjnej zasiadają: Michał Bochenek, Krzysztof Tomicki i Małgorzata Łączna.

SĄD KOLEŻEŃSKI – powoływany jest do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów. W jego skład wchodzi trzech członków SFP, którzy nie wchodzą w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

Sąd koleżeński rozstrzyga m.in.:

 • spory dotyczące naruszenie Statutu przez członka SFP,
 • spory pomiędzy członkami SFP,
 • spory pomiędzy członkami SFP a władzami SFP.

 

W kadencji 2021-2024 roli arbitrów dobrego klimatu podjęli się: Lucyna Kicińska, Elżbieta Sadowska oraz Michał Dąbrowski.